Veri Sahibi Başvuru Formu

KOLSUZLAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 20: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.” hükmünü içerir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de ise kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin “Veri Sorumlusu”na başvurarak verileriyle ilgili hangi konularda talepte bulunabileceğini belirtmektedir. Bu maddeye göre:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 28’de ise kişisel veri sahiplerinin başvuru hakkının olmadığı, KVKK’nın uygulanma alanı bulamadığı haller belirtilmiştir. Bu kapsamda şirketimize yöneltilen talepleri gerekçesini belirterek reddetme hakkımız bulunmaktadır.

KVKK madde 11’de kişisel verisi işlenen gerçek kişinin taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerce veri sorumlusuna iletileceği belirtilmiştir. Ancak Kurulun henüz belirlediği farklı bir yöntem olmadığından şirketimiz taleplerinizi yazılı olarak alacaktır. Yöntemlerin Kurulca belirlenmesi üzerine talep alımlarımızda değişiklikler yapılacaktır.

İş bu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusuyla,
 • Noter kanalıyla
 • Başvuru sahibince güvenli elektronik imza ile imzalanarak şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle şirketimize iletilebilir.

Aşağıda Başvurularınızı Şirketimize Yöneltebileceğiniz Kanalları Belirtiyoruz:

 

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRESLER

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibi kimliğiyle başvurmalı)  

İÇERENKÖY MAH ÇAYIR CAD ÜÇGEN PLAZA NO:7 KAT:9 DAİRE 10 34752-ATAŞEHİR/İSTANBUL

 

Noter Kanalıyla Tebligat

İÇERENKÖY MAH ÇAYIR CAD ÜÇGEN PLAZA NO:7 KAT:9 DAİRE 10 34752-ATAŞEHİR/İSTANBUL
Güvenli Elektronik İmzayla İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla  

kolsuzlarkimya@hs03.kep.tr

 

Yukarıda belirtilen kanallardan şirketimize ulaştırılan başvuru talepleri KVKK madde 13/2 gereği; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz yöneltilen başvurular üzerine, kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilir, kişiye soru yöneltebilir.

 • Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

Başvurunuz şirketimizce sonuçlandırıldığında sizlerin bilgilendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Başvuruda bulunan veri sahibinin;

Adı – Soyadı
Tc Kimlik Numarası
Cep Telefonu
E-posta Adresi
Adres
Şirketimizle Olan İlişkiniz  

Müşteri                                      İş Ortağı

Ziyaretçi                                    Diğer ……………….

 • Başvurunuza Vereceğimiz Yanıt Tarafınıza Ne Şekilde Ulaştırılsın:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden bizzat teslim almak istiyorum.

 • KVKK Kapsamında Yukarıda Belirttiğimiz Haklarınıza Yönelik Taleplerinizi Detaylı Olarak Belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Başvuru Tarihi         :

İmza                           :

footlogo

Telefon

+90 216 411 12 13

Adres

Çayır Caddesi No:7 Kat:9 Üçgen Plaza 34752 İçerenköy Ataşehir / İSTANBUL

Copyright © 2018. Kolsuzlar Kimya